< img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=0wrPn1QolK10Cs" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

За да станете редовен и пълноправен член на БКТПП са необходими следните документи:

1. Заявление  за членство;

2. Регистрационен формуляр;

3. Копие от съдебно решение;

4. Преведен по сметката на Браншовата Камара членски внос, а именно:

  • Еднократна встъпителна вноска в размер на 50 (петдесет) лв.;
  • Годишен членски внос  в размер на една минимална работна заплата към 1 януари на съответната година  (за 2016г. – 420 (четиристотин и двадесет)  лв. )

 

Финансова идентификация:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – кл.София

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG10FINV91502016701435

Българо-китайска търговско-промишлена палата

 

Попълнените документи  е необходимо да изпратите сканирани с подпис и печат на следните имейли:

i.iliev@bccci.net

office@bccci.net

или по пощата на адрес: България, София 1407, ул.”Kозяк” 21A . ет.1 офис 2

Заявление

Регистрационна карта