Продължете към съдържанието

Банско става чайнатаун през 2030

  • от
Банско става чайнатаун през 2030

Китайци се пускат сьс ски по пис­та „Алберто Томба“, виетнамци летят с делтапланери над Пи­рин, японци пъплят из музеите и механите, а шейхове въртят сти­кове на игрището на .Пирин Голф & Кънтри Клуб’ Не, това не е видение на почерпен банскалця, това е не­далечна и планирана на държавно нцво перспектива. Защото приетата миналата седмица от Министе­рския съвет национална стратегия за развитие на туризма ориентира бизнеса точно към Азия и Близ­кия изток.

Документът, които в банско се чака от години за да се сложи ред в бранша, е изгот­вен от икономическо­

то министерство и от екипа на зам.-ми­нистър Бранимир Бо­тев. Стратегията е съобразена с послед­ните аналцзи и тен­денции в световната туристическа индуст­рия, които сочат, че бързо развиващите се пазари ще осигурят до 2030-а година наи-ви- соки ръстове на кли­енти към Европа. При­чината е голямата по­купателна способност на народите 6 Азиатс­кия регион и увелича­ването на средната класа там. Затова Ки­тай, Индия (с общо на­селение над 2,5 млрд, души), Япония и Виет­нам се очертават ка­то основни играчи в туризма в световен мащаб в следващото десетилетие.

В същото време анализаторите твър­дят, че досегашните опити да пълним ку­рортите си с подпии-

нали британски тий­нейджъри не са най- добрата стратегия. Според експертите азиатските групи със сигурност са за пред­почитане.

От всичко това, както и от препоръки­те на Световната ор­ганизация по туризъм (СОТ) към ООН, чийто генерален секретар Талеб Рифай е на посе­щение у нас, следва, че страната ни трябва да развива предимно планинските центрове с всичките им възмож ности да съчетават зимен, летен, СПА и културен туризъм и че ако има място, към ко­ето държавата тряб ва да насочи инвести ции, и което активно да рекламира на Из­ток – това е Банско.

а Още за стратегията и интервю с гуруто на световния туризъм Талеб Рифай – в следващия брой