Построените за Русия „Мистрал“ заминават за Китай!?

98

Сред вариантите за излизане от задънената улица е и потапянето на корабите в открито море
В рам­ките на посеще­ни­ето си в китайския град Шан­хай пред­ста­ви­тели на Воен­номор­ските сили на Франция ще се опи­тат да пред­ложат на Китай сделка за про­дажба на вер­то­ле­то­но­са­чите „Мистрал”, които бяха постро­ени за Русия, пише вест­ник „Дуовай синван”.

Френ­ска група кораби е на посеще­ние в порт Шан­хай от 9 до 15 май. В ней­ния състав са Dixmude — десан­тен кораб от клас „Мистрал”, както и фрега­тата Aconit „Лафайет”. Изда­ни­ето отбе­лязва, че това е пър­вото вли­зане на кораб от клас „Мистрал” в китайски порт.

Вест­ни­кът пише още, че Русия е поръ­чала два кораба от клас „Мистрал” във Франция. Но поради санкци­ите във връзка с кри­зата в Украйна, Воен­номор­ските сили на Франция едва ли ще пре­да­дат тези кораби на Русия, а ще се постараят да ги про­да­дат на други държави, сред които са Бра­зи­лия, Канада, Египет или Индия. Въпреки че вече има ана­логични про­екти за вер­то­ле­то­но­сачи, Китай може да се сдо­бие с поръ­ча­ните от Русия кораби „Вла­ди­во­сток” и „Сева­стопол”, отбе­лязва изданието.

Рус­кият вицепремиер Дмит­рий Рого­зин заяви пред РИА „Ново­сти”, че френ­ските вла­сти не могат да про­да­ват вер­то­ле­то­но­са­чите от типа „Мистрал” без раз­реше­ние от руска страна. В отго­вор на въпрос дали френ­ската страна е запо­зната с този казус, Рого­зин заяви: „Обяс­нил съм им всичко подробно”.

През послед­ните три месеца френ­ските вла­сти не могат да решат дали да пре­да­дат двата „Мистрал” на Русия, или не. А ако Франция продължи да отлага изпъл­не­ни­ето на дого­вора, меж­ду­на­род­ният натиск ще бъде тол­кова висок, че пре­да­ва­нето на кора­бите ще стане про­сто невъзможно.

Исто­ри­ята с „Мистрал” комен­тира и рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин през мина­лата сед­мица. Той нарече пове­де­ни­ето на фран­цу­зите лош знак, но отбе­ляза, че ситу­аци­ята не е кри­тична за Русия.

Неот­давна фран­цу­зите учу­диха све­тов­ната обще­стве­ност със съобще­ни­ето, че двата вер­то­ле­то­но­сача могат да бъдат потопени в открито море в слу­чай, че дого­ворът бъде разтрогнат и Франция се откаже окон­ча­телно от достав­ките. Информаци­ята е на вест­ник „Фигаро”. Изда­ни­ето пише: „Сред основ­ните вари­анти за действие, разглеж­дани от офици­а­лен Париж, се про­учва възмож­но­стта и за унищожа­ване на вер­то­ле­то­но­са­чите. Те ще бъдат или демон­ти­рани и ути­ли­зи­рани, или потопени в открито море.” Вест­ни­кът смята подо­бен вари­ант за шоки­ращ. Той цитира изказване не нена­зо­ван френ­ски висо­копо­ста­вен вое­нен, който под­чер­тава, че „подобни мерки са недопу­стими поне от гледна точка на отноше­ни­ето към работ­ниците от кора­бо­стро­и­тел­ницата в Сен Назар, където са постро­ени гигант­ските кораби”.

В същото време вест­ни­кът смята за малко веро­ятни опи­тите вер­то­ле­то­но­са­чите „Вла­ди­во­сток” и „Сева­стопол” да бъдат използвани от френ­ските Воен­номор­ски сили, тъй като кора­бите са модифици­рани по руски стан­дарти. А това озна­чава, че трябва да бъдат пре­устро­ени и пре­обо­рудвани, което ще струва сто­тици мили­они евро.