Инвеститори ли? Няма да дойдат или до къде го докарахме заради едната корупция!

  • от

Предлагам Ви една хронология на схема, която с успех и усърдие гони българите от България, както и чуждестранните инвеститори. Става дума за безумен документ изискван от МИ който е в противоречие на ЗТР. Заради това листче и отказа на МИ да изпълни ангажимента си по закон се водят 5 дела, ангажират се 4 инстанции и се получава трагико-комичната ситуация 80 годишен инвеститор да не може да посети България, където е направил инвестиция за над 2 милиона лева. Тази инвестиция от своя страна дава възможност на над 40 български компании да осъществят реалин износ на продукти и услуги за Китай.

На 18.07.2014 година след една година ходене по мъките фирма Български Винопроизводители ООД получава сертификат за клас А проект от МИ предложен от БАИ.

Един месец по-късно на 14.08.2014 година Управителят на търговското дружество „Български винопроизводители“ ООД е подал заявление до Министерство на икономиката и енергетиката с вх. № 26-Б-296, за издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ. (Забележете това удостоверение трябва да укаже, че това, което пише в търговският регистър е вярно, което е нарушение на чл. 23 ал. 6 от ЗТР).

Удостоверението е необходимо, за да може съгласно ТЗ да управлява инвестицията си.

Какво се случва:

С писмо изх. № 26-Б-296/29.08.2014 г., заместник министърът на икономиката и енергетиката уведомява заявителя за необходимите документи, които следва да бъдат представени и относно отстраняване на нередностите във вече подаденото заявление.
С писмо вх. № 26-Б-296/17.09.2014 г. управителят на дружеството е представил исканите документи.
Предвид липсата на произнасяне, с писмо вх. № 26-Б-382/04.12.2014 г. жалбоподателят е сезирал министъра на икономиката с молба да бъде извършена проверка и се вземат спешни мерки за приключване на казуса.
С писмо изх. № 26-Б-382/05.01.2015 г. заместник министърът на икономиката е уведомил управителя на дружеството, че след 6 месеца чакане вместо да даде нови указания, които липсват в първото писмо писмо изх. № 26-Б-296/29.08.2014 (Изпълнени от Инвеститора) исканото удостоверение не може да бъде издадено, като са посочени и конкретните съображения за постановения отказ.

След получаване на изричния отказ, на 14.01.2015 г. дружеството е изпратило повторно писмо до министъра на икономиката с молба за преразглеждане на позицията на Министерство на икономиката.
Поради липса на отговор, на 02.02.2015 г. управителят на „Български винопроизводители“ ООД е подал жалба до Върховния административен съд, чрез административния орган срещу отказ на Министерство но икономиката по горепосоченото заявление.

Какво се случва в прекрасният български съд!

От 02.02.2015 година до 15.05.2015 година или четири месеца няма насрочване на дело по гореописания казус, което е в нарушение на всякакви норми на справедлив процес. На база на това безобразие бе пусната жалба от страна на управителя на „Български Винопроизводители“ ООД до председателя на ВАС.

Каква бе нашата изненада, когато разбрахме, че решение има само след няколко дни, а именно на 18.05.2015. В решението жалбата за отказ е преформулирана в мълчалив отказ по незнайни причини и след многословни безсмислени определения се постановява, че щом е така то е пропуснат срока за обжалване. Препоръчвам Ви да прочетете забавното и хумористично решение на тричленен състав. Уникално определение №5636 на 3 члене състав на ВАС при 1 то дело

При такива безумни доводи е нормално да се жали пред петчленен състав на ВАС, което бе направено в срок.

И отново изненада, въпреки, че никъде в жалбите не се споменава и думичка мълчалив втора инстанция упорито твърди, че става дума за точно такава жалба. Явно съдиите в ВАС нямат навика да четат жалбите а се ръководят от други висши сили…… Ето да се посмеете на още по-уникалното определение на петчленен състав на ВАС. Още по уникално определение №8595 на 5 членен състав по първото дело

За съжаление както и преди това споменахме исканото листче от МИ е необходимо за да се води нормална търговска дейност от инвеститорите в България. Само в ТЗ в над 53 случая се иска нотариална заверка на документи от собствениците и управляващите на български дружества.

Каква бе реалността

Инвеститора на теория може да завери документите в консулството в Шанхай, защото Китай не е член на Хагската конвенция от 15 юни 1955 година. Да ама не на 1 Юли консулството в Ханхай бе закрито и отвори отново пред месец Декември. Пекин където е другата ни мисия намираща се на някакви само 3 часа полет от Шанхай (без пътуването от и до летището) консула излезе в годишният си платен отпуск. Нямаше шанс да се завери подобен документ. Искам все пак да Ви припомня, че става дума за 80 годишен инвеститор от Китай – най-малко от уважение към възрастта му трябва да се издаде този лист хартия от МИ.

Няма да навлизам в повече подробности но

На 09.09.2015 година бе подадена ново заявление при променени обстоятелства в МИ. Съответното министерство безхаберно отново не счете нужно да отговори на заявлението в срок. В този случай вече бе подадена молба срещу мълчалив отказ и бе образувана е по жалба вх. № 26Б69/07.10.2015 г. по описа на Министерството на икономиката, подадена от „Български винопроизводители“ ООД, представлявано от Лъчезар Динев, срещу мълчалив отказ на министъра на икономиката по подадено заявление вх.№26Б69 от 09.09.2015 г. по чл. 26в, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България да издаде удостоверение за изпълнение на изисканията по ал.25, което да послужи пред службите за административен контрол на чужденците за издаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденец на основание чл.25, ал.1, т. 13 от ЗЧРБ.

Естествено отново не ни бе предоставен справедлив процес два месеца трябваше да чакаме насрочване на дело (в сравнение с първото такова беше два пъти по-бързо). Заседанието се проведе на 14.12.2015 година и трябваше да получим решение в едномесечен срок….. Е познайте дали получихме решение навреме. Във ВАС спазването на законите и вътрешните правилници е изцяло абстрактно понятие….

На 26.01.2016 година получихме едно рядко тъпо и в същото време уникално четиво За нормалните хора това може да е стресиращо но е добре да се прочете и да се помни – истината е че заради това никой няма вяра в правосъдната ни система.

Ето и самото малоумно решение.

Още едно малоумно определение №792 на 3 ченен състав на ВАС

Естествено през това време 80 годишният инвеститор все още беше жив и се наслаждаваше на идеалните условия за инвестиции в България, но въпреки това може би вече за забавление подадохме в срок жалба до 5 членен състав. Там отново ни изненадаха приятно като на великата дата 02.02.2016 година или една година след завеждането на първото дело ни поискаха да заверим за пореден път пълномощно на представляващия въпреки, че такова вече бе представено…..

И два месеца по късно получихме зашеметяваща вест.  Уникално определение което потвърждава нашето мнение, че тричленен състав са приели малоумно определение. Явно някой все пак е решил да прочете за какво става дума.

Ето и самото решение

Велико определение №3688 на петчленен състав отменящо малоумното определение на тричленен състав

Резултата от това определение е виден в насроченото за 06.06.2016 година дело по случая при същият състав, който написа първото малоумно определение.

Ако 80 годишният инвеститор е жив до тогава ще Ви държим в течение за решенията на ВАС.

Какъв е извода – бягайте от България докато още сте живи и не инвестирайте тук при никакви обстоятелства.

Група инвеститори създаде сайт, защо не трябва да инвестирам в България. Посетете го за да разберете трагичното положение, в което се намират инвестиращите в България.