Търговския дефицит при търговията с услуги в Китай намалява

  • от
Търговския дефицит при търговията с услуги в Китай намалява

Търговията с услуги е важна част от БВП на която и да е страна. Ще се опитаме в тази статия да дадем и представа за бизнеса, който Българските компании правят в Китай. През януари 2022 г. износът и вносът на китайската международна търговия с услуги възлизат на 501,4 милиарда RMB. Това е  с 37 процента повече спрямо същото време на миналата година. От тях износът регистрира 230,0 милиарда RMB, а вносът – 271,3 милиарда RMB. Резултата е дефицит от 41,3 милиарда RMB. По отношение на основните позиции, износът и вносът на транспорт, други бизнес услуги, пътувания и телекомуникации, компютърни и информационни услуги са регистрирани съответно 194,8 млрд. RMB, 89,2 милиарда RMB, 83,6 милиарда RMB и 54,7 милиарда RMB.

В изражение в щатски долари през януари 2022 г.

Международната търговия с услуги на Китай регистрира износ от 36,2 милиарда долара и внос за 42,7 милиарда долара, което води до дефицит от 6,5 милиарда долара.  Данните са ни предоставени от Държавна валутна администрация на Китай.

Как се представят и къде са възможностите за българските компании при търговията с услуги.

През миналата година Българо-китайска търговско-промишлена палата организира безплатно участие на 6 български компании в най-голямото изложение за търговия с услуги CIFTIS Пекин. Опитите ни за подкрепа  представянето на българските компании в Китай срещна яростна съпротива на вицепремиера Калинка Константинова. По това време тя беше зам. министър на икономиката, а сега за нея създадоха синекурна длъжност като министерски пост тип вицепремиер „Директор на Водопад“

1.  Търговия с Услуги:

В този бизнес се включва производствени услуги на физически суровини, собственост на други. Тук са услуги по поддръжка и ремонт, т.е. транспорт. Към този раздел има и  пътувания, строителство, застрахователни и пенсионни услуги, финансови услуги. Важна част от този раздел е и таксите за използване на интелектуална собственост, телекомуникации, компютърни и информационни услуги. Към търговията може да се прибави и други бизнес услуги, лични, културни и развлекателни услуги и правителствени стоки и услуги.  Кредитната страна записва предоставените услуги, докато дебитната страна записва получените услуги.

1.1 Производствени услуги на физически собственост на други лица:

Този тип е когато преработвателят предоставя само обработка, сглобяване, опаковане и други услуги и начислява такса за обслужване от собственика. В този случай собствеността върху стоките не се прехвърля между собственика и преработвателя. Кредитната страна записва производствените услуги, предоставени от китайските резиденти, върху физически суровини, собственост на нерезиденти, и обратно за дебитната страна. Много български компании проучват възможността за извършване на такъв тип услуги включително и при продажбата и бутилирането на Вино. За съжаление в огромната си част ползваме такива услуги от Китайски компании. Тук салдото ни е негативно, но нямаме точни цифри, защото България не публикува подробни данни при търговията с услуги по страни.

1.2 Услуги по поддръжка и ремонт:

Отнасят се до услугите по поддръжка и ремонт, предоставяни от резиденти на нерезиденти. Разглежда  се и  обратния случай на стоки и оборудване (като плавателни съдове, самолети и друго транспортно съоръжение). Всички те са собственост на получаващата страна. Кредитната страна записва услугите по поддръжка и ремонт, предоставени от китайските резиденти на нерезиденти, и обратно за дебитната страна. За съжаление въпреки, че имаме бази за ремонт и на самолети и на кораби такива не извършваме за Китай.

1.3 Транспорт:

При тези услуги се отнася до процеса на транспортиране на хора и стоки от едно място на друго. Тук се включват и съответните поддържащи и спомагателни услуги, както и услуги за доставка. В кредитната страна се записват международните транспортни, пощенски и доставни услуги, предоставени от резиденти на нерезиденти, и обратно за дебитната страна. Тук предоставяните услуги на Китайски компании са минимални. За съжаление заради корупцията в ЕС и най-вече вицепредседателя на ЕК Маргрете Вестагер,  Както се знае комисарката е от Дания, а датската компания Maersk повиши заради монополното си положение цените на превозите от Китай и не бе санкционирана. Това е убийствен пример за корупция в нашия дом ЕС.

1.4 Пътуване:

При този сегмент имаме изключителна вина за пропуските за развитие. Услугите се отнасят до консумирани стоки и услуги, закупени от пътуващи в различни икономики като нерезиденти. В кредитната страна се записват стоките и услугите, предоставени от китайските резиденти на нерезиденти. В случая говорим за хора, които са пребивавали в Китай за по-малко от една година. Отнася се и при случаите на нерезиденти, които учат в чужбина и търсят медицинско лечение за неопределен период на престой. В дебитната страна се записват стоките и услугите, закупени от китайските резиденти, когато пътуват, учат или търсят медицински услуги в чужбина от нерезиденти. Поради липсата на китайски туристи  ние не можем да разчитаме да продаваме такива услуги.

1.5 Строителни услуги:

При тях се отнася до създаването, обновяването, поддръжката или разширяването на дълготрайни активи под формата на сгради. При този случай се включва подобряване на земята, пътища, мостове и язовири и други инженерни сгради от инженерно естество. Към строителните услуги има и съответен монтаж, монтаж, боядисване, изграждане на тръбопроводи, разрушаване и управление на проекти, както и подготовка на площадката, измерване и взривяване и други специални услуги. В кредитната страна се записват строителните услуги, предоставени от китайските жители извън икономическата територия. В дебитната страна се записват строителните услуги, получени от китайските резиденти на китайската икономическа територия от нерезиденти. За съжаление нито китайски компании нито български извършват такъв тип услуги.

1.6 Застрахователни и пенсионни услуги:

Различни застрахователни услуги и комисионни за агенти са включени тук. Услугите свързани със застрахователни сделки също. Кредитната страна записва животозастраховането и анюитета, неживотозастраховането, презастраховането, стандартизираните гаранционни услуги и съответните поддържащи услуги. По този начин се предоставя от китайските резиденти на нерезиденти, и обратно за дебитната страна. За съжаление България е нетен получател на застрахователни и пенсионни услуги. Не се различава и положението с Китай.

1.7 Финансови услуги:

Финансово посредничество и поддържащи услуги, с изключение на тези, обхванати от застрахователни и пенсионни услуги са включени тук. Кредитната страна записва финансовото посредничество и поддържащите услуги. Китайските резиденти представят на нерезиденти услуги , и обратно за дебитната страна. България представи възможностите на българските предприятия от финтех сектора по времето на посещението на президента Радев в Китай. В този сектор имаме изключителни възможности.

1.8 Такси за използване на интелектуална собственост:

отнасят се до лицензирано използване на нематериални, непроизводствени/нефинансови активи и изключителни права между резиденти и нерезиденти. Тук се включват също и лицензирано използване на съществуващи оригинални произведения или прототипи. Кредитната страна записва услугите, свързани с интелектуалната собственост, предоставяни от китайските резиденти на нерезиденти, и обратно за дебитната страна. В този сектор трябва да се обърне внимание на загубата на права по редица български търговски марки в Китай. Ние помагаме и обучаваме българските предприятия как да използват този инструмент. В случая държавата ни е отново в дълг към бизнеса.

1.9 Телекомуникационни, компютърни и информационни услуги:

Отнасят се до комуникационни услуги между резиденти и нерезиденти. Тук са и транзакциите на услуги, свързани с компютърни данни и новини. Изключват се търговски услуги, предоставяни чрез телефон, компютър и интернет. Кредитната страна отразява телекомуникационните, компютърните и информационните услуги, предоставяни от резиденти на нерезиденти, и обратно за дебитната страна. В България редица китайски компании отвориха офиси. Сред тях са и най-известните в света като Huawei, ZTE и т.н.. За съжаление българските компании не обръщат внимание на този пазар. Естествено имаме и доста добри примери като Chaos Group, които имат изградена мрежа за дистрибуция в Китай. Непременно трябва да споменем и Mobisystems, които имат милиони потребители в Китай.

1.10 Други бизнес услуги:

Други видове услуги между резиденти и нерезиденти, включително научноизследователски и развойни услуги са включени тук. В това число са добавени, професионални и управленски консултантски услуги, технически и свързани с търговията услуги. Кредитната страна записва другите бизнес услуги, предоставени от китайските резиденти на нерезиденти, и обратно за дебитната страна. Можем да развиваме сътрудничество в областта на развойната дейност в земеделието. За сега контактите са епизодични.

1.11 Лични, културни и развлекателни услуги:

Сделки за лични, културни и развлекателни услуги между резиденти и нерезиденти са вклучени тук. Става дума включително за аудиовизуални и свързани услуги (филми, радио, телевизионни програми и музикални записи). Добавят се и други лични, културни и развлекателни услуги ( здравеопазване, образование и др.). Кредитната страна записва свързаните услуги, предоставени от китайските резиденти на нерезиденти, и обратно за дебитната страна. В този сектор е трудно да се установи какво може да се направи за да се подобрят продажбите. За сега се опитваме да продаваме български филми и програми, но с променлив успах.

1.12 Държавни стоки и услуги,

Различни стоки и услуги, предоставяни и закупени от правителства и международни организации са включени тук. Те не са включени в други категории стоки и услуги. Кредитната страна записва стоките и услугите, които не са включени другаде и са доставени от китайските резиденти на нерезиденти, и обратно за дебитната страна. Поради почти липсата на контакти през последните две години на държавно ниво нямаме данни за тях.