Кодекс на поведение – Code of conduct

Кодекс на поведение

Всички участници в конференцията, включително присъстващите, лектори, спонсори, доброволци и др. трябва да се съгласят със следния кодекс за поведение за да присъстват на събитието. Организаторите на конференцията ще прилагат този код по време на събитието. Очакваме сътрудничество от всички участници, за да се осигури безопасна среда за всички.

Участниците не трябва да участват в дейности по тормоз нито онлайн, нито офлайн или чрез социални медии, директни съобщения, коментари или други цифрови или недигитални медии. Тормозът включва обидни словесни коментари, свързани с пол, полова идентичност, изразяване, възраст, сексуална ориентация, увреждания, външен вид, размер на тялото, раса, етническа принадлежност, религия, избор на технологии, сексуални изображения в публични пространства, умишлено сплашване, преследване, следване, тормоз фотографии или записи, продължително прекъсване на разговори или други събития, неподходящ физически контакт и нежелано сексуално внимание както и друг вид тормоз неупоменат по-горе.

Участниците, помолени да спрат всяко поведение на тормоз се очаква да се съобразят незабавно. Ако участник участва в тормоз, организаторите на конференцията могат да предприемат каквито и да било действия, които сметнат за подходящи, включително предупреждение за нарушителя или изключване от конференцията без възстановяване на средствата, ако има такива. Организаторите на конференции не носят отговорност, нито контролират, нито участват във възстановяване или други финансови транзакции на тези участници.

Лекторите на конференцията трябва да представят своето безупречно професионално поведение и съдържание и не могат да използват конференцията за своя лична изгода или реклама.

Всички лектори са независими доброволци и дори да имат връзка с организацията и изказват свое лично мнение, не официална позиция на организацията ни. Организаторите на конференцията не могат да носят отговорност за презентации и съдържание на лектори или изказвания на сътрудници.

Code of conduct

All participants in the conference, including attendees, speakers, sponsors, volunteers and more. must agree to the following code of conduct to attend the event. The conference organizers will apply this code during the event. We expect cooperation from all participants to ensure a safe environment for all.

Participants must not engage in harassment activities either online or offline or through social media, direct messages, comments or other digital or non-digital media. Harassment includes offensive verbal comments related to gender, gender identity, expression, age, sexual orientation, disability, appearance, body size, race, ethnicity, religion, choice of technology, sexual images in public, deliberate intimidation, harassment , following, harassing photographs or recordings, prolonged interruption of conversations or other events, inappropriate physical contact and unwanted sexual attention, and any other type of harassment not mentioned above.

Participants asked to stop any harassment behavior are expected to comply immediately. If a participant participates in harassment, the conference organizers may take any action they deem appropriate, including warning of the offender or exclusion from the conference without reimbursement, if any. Conference organizers are not responsible, nor control, nor participate in the recovery or other financial transactions of these participants.

Conference speakers must present their impeccable professional conduct and content and may not use the conference for their own personal benefit or advertising.

All lecturers are independent volunteers and even if they have a connection with the organization and express their personal opinion, not an official position of our organization. The organizers of the conference cannot be held responsible for presentations and content of speakers or speeches of collaborators.